Capernaum (Καπερναουμ) or Capharnaum (Καφαρναουμ)?

The slight different in orthography for “Capernaum” in the Greek text of Matthew
11:23 (and Luke 10:15, Matthew 8:5, Matthew 17:24, Mark 1:21, Mark 2:1, Mark
9:33, Luke 4:23, etc) found in Greek manuscripts is another evidence that can be
cited to prove the Semitic origin of the Gospels.

Matthew 11:23

και συ καπερναουμ η εως του ουρανου υψωθεισα εως αδου καταβιβασθηση οτι ει εν σοδομοις εγενοντο αι δυναμεις αι γενομεναι εν σοι εμειναν αν μεχρι της σημερον

Luke.10.15:

και συ καπερναουμ η εως του ουρανου υψωθεισα εως αδου καταβιβασθηση

The above reading is found in the majority of Greek manuscripts that is termed as
“Byzantine.” But in some manuscripts that is classified as “Alexandrine” (Sinaiticus, Vaticanus, etc) the spelling for “Capernaum” is καφαρναουμ.

Anyone familiar with Hebrew/Aramaic language will know that the Hebrew alphabet is
unique in that it has just 22 consonants and no vowels. The letter פ can be transliterated either as π (p) or φ (ph). The orthography for “Capernaum” in Aramaic and Hebrew is כפרנחום – (Kafar) כפר (Nachom) נחום i.e. literally Kafar (village) (prophet?) Nachom (Nahum / consolation?) . Since all the letters for “Capernaum” in Aramaic/Hebrew are consonants, it can either be read as καπερναουμ or καφαρναουμ. There were no Tiberian system of pointing back then to aid the reader.

Jerome who spent two or three years as a hermit in the Syrian desert, at which time he
learned Hebrew and Syriac translated it as “Capharnaum.”

See Matthew 11:23 in the Latin Vulgate

et tu Capharnaum numquid usque in caelum exaltaberis usque in infernum descendes quia si in Sodomis factae fuissent virtutes quae factae sunt in te forte mansissent usque in hunc diem

and Latin Vulgate version of Luke 10:15

et tu Capharnaum usque in caelum exaltata usque ad infernum demergeris

Capharnaum (Καφαρναοὺμ) is mentioned by Josephus in his “War of the Jews, Book 3, chapter 10, section 8.

Παρατείνει δὲ τὴν Γεννησὰρ ὁμώνυμος χώρα θαυμαστὴ φύσιν τε καὶ κάλλος: οὔτε γὰρ αὐτή τι φυτὸν ἀρνεῖται διὰ τὴν πιότητα, καὶ πᾶν πεφυτεύκασιν οἱ νεμόμενοι, τοῦ δ᾽ ἀέρος τὸ εὔκρατονἁρμόζει καὶ τοῖς διαφόροις. καρύαι μέν γε φυτῶν τὸ χειμεριώτατονἄπειροι τεθήλασιν ἔνθα φοίνικες, οἳ καύματι τρέφονται, συκαῖ δὲ καὶ ἐλαῖαι πλησίον τούτων, αἷς μαλθακώτερος ἀὴρ ἀποδέδεικται. φιλοτιμίαν ἄν τις εἴποι τῆς φύσεως βιασαμένης εἰς ἓν συναγαγεῖν τὰ μάχιμα καὶ τῶν ὡρῶν ἀγαθὴν ἔριν ἑκάστης ὥσπερ ἀντιποιουμένης τοῦ χωρίου: καὶ γὰρ οὐ μόνον τρέφει παρὰ δόξαν τὰς διαφόρους ὀπώρας ἀλλὰ καὶ διαφυλάσσει. τὰ μέν γε βασιλικώτατασταφυλήν τε καὶ σῦκον δέκα μησὶν ἀδιαλείπτως χορηγεῖ, τοὺς δὲ λοιποὺς καρποὺς δι᾽ ἔτους ὅλου περιγηράσκοντας ἑαυτοῖς: πρὸς γὰρ τῇ τῶν ἀέρων εὐκρασίᾳ καὶ πηγῇ διάρδεται γονιμωτάτῃ, Καφαρναοὺμ αὐτὴν οἱ ἐπιχώριοι καλοῦσιν. ταύτην φλέβα τινὲς τοῦ Νείλου ἔδοξαν, ἐπεὶ γεννᾷ τῷ κατὰ τὴν Ἀλεξανδρέων λίμνην κορακίνῳ παραπλήσιον. μῆκος δὲ τοῦ χωρίου παρατείνει κατὰ τὸν αἰγιαλὸν τῆς ὁμωνύμου λίμνης ἐπὶ σταδίους τριάκοντα, καὶ εὖρος εἴκοσι. ταῦτα μὲν οὕτως φύσεως ἔχει.

The country also that lies over against this lake hath the same name of Gennesareth; its nature is wonderful as well as its beauty; its soil is so fruitful that all sorts of trees can grow upon it, and the inhabitants accordingly plant all sorts of trees there; for the temper of the air is so well mixed, that it agrees very well with those several sorts, particularly walnuts,  which require the coldest air, flourish there in vast plenty; there are palm trees also, which grow best in hot air; fig trees also and olives grow near them, which yet require an air that is more temperate. One may call this place the ambition of nature, where it forces those plants that are naturally enemies to one another to agree together; it is a happy contention of the seasons, as if every one of them laid claim to this country; for it not only nourishes different sorts of autumnal fruit beyond men’s expectation, but preserves them a great while; it supplies men with the principal fruits, with grapes and figs continually, during ten months of the year ( 8 ) and the rest of the fruits as they become ripe together through the whole year; for besides the good temperature of the air, it is also watered from a most fertile fountain. The people of the country call it Capharnaum. Some have thought it to be a vein of the Nile, because it produces the Coracin fish as well as that lake does which is near to Alexandria. The length of this country extends itself along the banks of this lake that bears the same name for thirty furlongs, and is in breadth twenty, And this is the nature of that place.

In Life of Josephus, section 72, Κεφαρνωκὸν is found :

Ταῦτα δ᾽ ὡς ἐπυθόμην ἐγὼ πέμπω δισχιλίους ὁπλίτας καὶ στρατηγὸν αὐτῶν Ἱερεμίαν, οἳ δὴ καὶ χάρακα θέντες ἀπὸ σταδίουτῆς Ἰουλιάδος πλησίον τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ πλέον ἀκροβολισμῶνοὐδὲν ἔπραξαν, μέχρι τρισχιλίους στρατιώτας αὐτὸς ἀναλαβὼνἧκον πρὸς αὐτούς. κατὰ δὲ τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν ἔν τινι φάραγγι καθίσας λόχον οὐκ ἄπωθεν αὐτῶν τοῦ χάρακος προεκαλούμηντοὺς βασιλικοὺς εἰς μάχην, παραινέσας τοῖς μετ᾽ ἐμοῦ στρατιώταιςστρέψαι τὰ νῶτα, μέχρις ἂν ἐπισπάσωνται τοὺς πολεμίους προελθεῖν: ὅπερ καὶ ἐγένετο. Σύλλας γὰρ εἰκάσας ταῖς ἀληθείαις τοὺς ἡμετέρους φεύγειν προελθὼν ἐπιδιώκειν οἷός τε ἦν, κατὰ νώτου δ᾽ αὐτὸν λαμβάνουσιν οἱ ἐκ τῆς ἐνέδρας καὶ σφόδρα πάντας ἐθορύβησαν. ἐγὼ δ᾽ εὐθὺς ὀξείᾳ χρησάμενος ὑποστροφῇ μετὰ τῆς δυνάμεως ὑπήντησα τοῖς βασιλικοῖς καὶ εἰς φυγὴν ἔτρεψα. κἂν κατώρθωτό μοι κατὰ τὴν ἡμέραν ἐκείνην ἡ πρᾶξις μὴ ἐμποδὼν γενομένου δαίμονός τινος: ὁ γὰρ ἵππος, ἐφ᾽ ᾧ τὴν μάχην ἐποιούμην, εἰς τελματώδη τόπον ἐμπεσὼν συγκατήνεγκέ με ἐπὶ τοὔδαφος. θραύσεως δὲ τῶν ἄρθρων γενομένης ἐπὶ τὸν ταρσὸν τῆς χειρὸς ἐκομίσθην εἰς κώμην Κεφαρνωκὸν λεγομένην. οἱ δὲ ταῦτ᾽ ἀκούσαντεςκαὶ δεδοικότες, μή τι χεῖρον ἔπαθον, τῆς μὲν ἐπὶ πλέον διώξεως ἀπέσχοντο, ὑπέστρεφον δὲ περὶ ἐμὲ λίαν ἀγωνιῶντες. μεταπεμψάμενος οὖν ἰατροὺς καὶ θεραπευθεὶς τὴν ἡμέραν ἐκείνην αὐτοῦ κατέμεινα πυρέξας, δόξαν τε τοῖς ἰατροῖς τῆς νυκτὸς εἰς Ταριχέας μετεκομίσθην.

As soon as I had gotten intelligence of this, I sent two thousand armed men, and a captain over them, whose name was Jeremiah, who raised a bank a furlong off Julias, near to the river Jordan, and did no more than skirmish with the enemy; till I took three thousand soldiers myself, and came to them. But on the next day, when I had laid an ambush in a certain valley, not far from the banks, I provoked those that belonged to the king to come to a battle, and gave orders to my own soldiers to turn their backs upon them, until they should have drawn the enemy away from their camp, and brought them out into the field, which was done accordingly; for Sylla, supposing that our party did really run away, was ready to pursue them, when our soldiers that lay in ambush took them on their backs, and put them all into great disorder. I also immediately made a sudden turn with my own forces, and met those of the king’s party, and put them to flight. And I had performed great things that day, if a certain fate had not been my hinderance; for the horse on which I rode, and upon whose back I fought, fell into a quagmire, and threw me on the ground, and I was bruised on my wrist, and carried into a village named Cepharnome, or Capernaum. When my soldiers heard of this, they were afraid I had been worse hurt than I was; and so they did not go on with their pursuit any further, but returned in very great concern for me. I therefore sent for the physicians, and while I was under their hands, I continued feverish that day; and as the physicians directed, I was that night removed to Taricheee.

Posted in Aramaic | Tagged , , , , | Leave a comment

The Hebrews Used A Syriac Gospel

Syriac was once known as a Hebrew tounge. According to Eusebius of Caesarea, the Hebrews used a Syriac Gospel (εὐαγγελίου καὶ τοῦ Συριακοῦ). This is taken from Eusebius’ Ecclesiastical History, Book IV, Chapter 22.

ἔκ τε τοῦ καθ᾿ Ἑβραίους εὐαγγελίου καὶ τοῦ Συριακοῦ καὶ ἰδίως ἐκ τῆς Ἑβραΐδος διαλέκτου τινὰ τίθησιν, ἐμφαίνων ἐξ Ἑβραίων ἑαυτὸν πεπιστευκέναι, καὶ ἄλλα δὲ ὡς ἐξ Ἰουδαϊκῆς ἀγράφου παραδόσεως μνημονεύει

And from the Syriac Gospel according to the Hebrews he quotes some passages in the Hebrew tongue, showing that he was a convert from the Hebrews, and he mentions other matters as taken from the unwritten tradition of the Jews.

Hebrew tounge (Ἑβραΐδος διαλέκτου) above is best translated as Hebrew dialect, in this case, the Hebrew dialect is Syriac.

The full text of Ecclesiastical History, Book IV, Chapter 22:-

1. Hegesippus in the five books of Memoirs which have come down to us has left a most complete record of his own views. In them he states that on a journey to Rome he met a great many bishops, and that he received the same doctrine from all. It is fitting to hear what he says after making some remarks about the epistle of Clement to the Corinthians.

Ὁ μὲν οὖν Ἡγήσιππος ἐν πέντε τοῖς εἰς ἡμᾶς ἐλθοῦσιν ὑπομνήμασιν τῆς ἰδίας γνώμης πληρεστάτην μνήμην καταλέλοιπεν· ἐν οἷς δηλοῖ ὡς πλείστοις ἐπισκόποις συμμίξειεν ἀποδημίαν στειλάμενος μέχρι Ῥώμης, καὶ ὡς ὅτι τὴν αὐτὴν παρὰ πάντων παρείληφεν διδασκαλίαν. ἀκοῦσαί γέ τοι πάρεστιν μετά τινα περὶ τῆς Κλήμεντος πρὸς Κορινθίους ἐπιστολῆς

2. His words are as follows: And the church of Corinth continued in the true faith until Primus was bishop in Corinth. I conversed with them on my way to Rome, and abode with the Corinthians many days, during which we were mutually refreshed in the true doctrine.

αὐτῷ εἰρημένα ἐπιλέγοντος ταῦτα· καὶ ἐπέμενεν ἡ ἐκκλησία ἡ Κορινθίων ἐν τῷ ὀρθῷ λόγῳ μέχρι Πρίμου ἐπισκοπεύοντος ἐν Κορίνθῳ· οἷς συνέμιξα πλέων εἰς Ῥώμην καὶ συνδιέτριψα τοῖς Κορινθίοις ἡμέρας ἱκανάς, ἐν αἷς συνανεπάημεν τῷ ὀρθῷ λόγῳ·

3. And when I had come to Rome I remained there until Anicetus, whose deacon was Eleutherus. And Anicetus was succeeded by Soter, and he by Eleutherus. In every succession, and in every city that is held which is preached by the law and the prophets and the Lord.

γενόμενος δὲ ἐν Ῥώμῃ, διαδοχὴν ἐποιησάμην μέχρις Ἀνικήτου· οὗ διάκονος ἦν Ἐλεύθερος, καὶ παρὰ Ἀνικήτου διαδέχεται Σωτήρ, μεθ᾿ ὃν Ἐλεύθερος. ἐν ἑκάστῃ δὲ διαδοχῇ καὶ ἐν ἑκάστῃ πόλει οὕτως έχει ὡς ὁ νόμος κηρύσσει καὶ οἱ προφῆται καὶ ὁ κύριος.

4. The same author also describes the beginnings of the heresies which arose in his time, in the following words: And after James the Just had suffered martyrdom, as the Lord had also on the same account, Symeon, the son of the Lord’s uncle, Clopas, was appointed the next bishop. All proposed him as second bishop because he was a cousin of the Lord.

Therefore, they called the Church a virgin, for it was not yet corrupted by vain discourses.

ὁ δ᾿ αὐτὸς καὶ τῶν κατ᾿ αὐτὸν αἱρέσεων τὰς ἀρχὰς ὑποτίθεται διὰ τούτων·
καὶ μετὰ τὸ μαρτυρῆσαι Ἰάκωβον τὸν δίκαιον, ὡς καὶ ὁ κύριος, ἐπὶ τῷ αὐτῷ λόγῳ, πάλιν ὁ ἐκ θείου αὐτοῦ Συμεὼν ὁ τοῦ Κλωπᾶ καθίσταται ἐπίσκοπος, ὃν προέθεντο πάντες, ὄντα ἀνεψιὸν τοῦ κυρίου δεύτερον.

διὰ τοῦτο ἐκάλουν τὴν ἐκκλησίαν παρθένον, οὔπω γὰρ ἔφθαρτο ἀκοαῖς ματαίαις·

5. But Thebuthis, because he was not made bishop, began to corrupt it. He also was sprung from the seven sects among the people, like Simon, from whom came the Simonians, and Cleobius, from whom came the Cleobians, and Dositheus, from whom came the Dositheans, and Gorthæus, from whom came the Goratheni, and Masbotheus, from whom came the Masbothæans. From them sprang the Menandrianists, and Marcionists, and Carpocratians, and Valentinians, and Basilidians, and Saturnilians. Each introduced privately and separately his own peculiar opinion. From them came false Christs, false prophets, false apostles, who divided the unity of the Church by corrupt doctrines uttered against God and against his Christ.

ἄρχεται δὲ ὁ Θεβουθὶς διὰ τὸ μὴ γενέσθαι αὐτὸν ἐπίσκοπον ὑποφθείρειν ἀπὸ τῶν ἑπτὰ αἱρέσεων, ὧν καὶ αὐτὸς ἦν, ἐν τῷ λαῷ, ἀφ᾿ ὧν Σίμων, ὅθεν Σιμωνιανοί, καὶ Κλεόβιος, ὅθεν Κλεοβιηνοί, καὶ Δοσίθεος, ὅθεν Δοσιθιανοί, καὶ Γορθαῖος, ὅθεν Γοραθηνοί, καὶ Μασβώθεοι. ἀπὸ τούτων Μενανδριανισταὶ καὶ Μαρκιανισταὶ καὶ Καρποκρατιανοὶ καὶ Οὐαλεντινιανοὶ καὶ Βασιλειδιανοὶ καὶ Σατορνιλιανοὶ ἕκαστος ἰδίως καὶ ἑτεροίως ἰδίαν δόξαν παρεισηγάγοσαν, ἀπὸ τούτων ψευδόχριστοι, ψευδοπροφῆται, ψευδαπόστολοι, οἵτινες ἐμέρισαν τὴν ἕνωσιν τῆς ἐκκλησίας φθοριμαίοις λόγοις κατὰ τοῦ θεοῦ καὶ κατὰ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ.

6. The same writer also records the ancient heresies which arose among the Jews, in the following words: There were, moreover, various opinions in the circumcision, among the children of Israel. The following were those that were opposed to the tribe of Judah and the Christ: Essenes, Galileans, Hemerobaptists, Masbothæans, Samaritans, Sadducees, Pharisees.

ἔτι δ᾿ ὁ αὐτὸς καὶ τὰς πάλαι γεγενημένας παρὰ Ἰουδαίοις αἱρέσεις ἱστορεῖ λέγων· ἦσαν δὲ γνῶμαι διάφοροι ἐν τῇ περιτομῇ ἐν υἱοῖς Ἰσραηλιτῶν κατὰ τῆς φυλῆς Ἰούδα καὶ τοῦ Χριστοῦ αὗται· Ἐσσαῖοι Γαλιλαῖοι Ἡμεροβαπτισταὶ Μασβώθεοι Σαμαρεῖται Σαδδουκαῖοι Φαρισαῖοι.

7. And he wrote of many other matters, which we have in part already mentioned, introducing the accounts in their appropriate places. And from the Syriac Gospel according to the Hebrews he quotes some passages in the Hebrew tongue, showing that he was a convert from the Hebrews, and he mentions other matters as taken from the unwritten tradition of the Jews.

καὶ ἕτερα δὲ πλεῖστα γράφει, ὧν ἐκ μέρους ἤδη πρότερον ἐμνημονεύσαμεν, οἰκείως τοῖς καιροῖς τὰς ἱστορίας παραθέμενοι, ἔκ τε τοῦ καθ᾿ Ἑβραίους εὐαγγελίου καὶ τοῦ Συριακοῦ καὶ ἰδίως ἐκ τῆς Ἑβραΐδος διαλέκτου τινὰ τίθησιν, ἐμφαίνων ἐξ Ἑβραίων ἑαυτὸν πεπιστευκέναι, καὶ ἄλλα δὲ ὡς ἐξ Ἰουδαϊκῆς ἀγράφου παραδόσεως μνημονεύει.

8. And not only he, but also Irenæus and the whole company of the ancients, called the Proverbs of Solomon All-virtuous Wisdom. And when speaking of the books called Apocrypha, he records that some of them were composed in his day by certain heretics. But let us now pass on to another.

οὐ μόνος δὲ οὗτος, καὶ Εἰρηναῖος δὲ καὶ ὁ πᾶς τῶν ἀρχαίων χορὸς πανάρετον Σοφίαν τὰς Σολομῶνος Παροιμίας ἐκάλουν. καὶ περὶ τῶν λεγομένων δὲ ἀποκρύφων διαλαμβάνων, ἐπὶ τῶν αὐτοῦ χρόνων πρός τινων αἱρετικῶν ἀναπεπλάσθαι τινὰ τούτων ἱστορεῖ. ἀλλὰ γὰρ ἐφ᾿ ἕτερον ἤδη μεταβατέον,

 

Posted in Church Fathers | Tagged , | Leave a comment